Sunday, November 18, 2007

Kanna – kaati ( Baangla)

Majhe majhe keno je bhai kandte bhalo lage?

Mishti hasir mukhosh chhinrhe
Hajar kajer byasto bhirhe

Sathik thakar jhokki soye
Hathat ektu ekla hoye

Nijer ekta chhotto dwipe
Songe ekta sabuj peepe

Sei peeperi bhitor pora
Chokher kichhu jaler dhara

Bharsa-haara majh dupure
Beriye ase du-chhok chhinrhe

Budhhu kichhu karan-taran
Se sab aabaar balaa baaran

Emni amai ekla peye
Baslo tara hisheb cheye

Hisheb-haara ajgubi sab
Baundule kannar rab

Das-ta paanch-ta kholas chhere phandte bhalo lage

Majhe majhe, ujbuk man, kandte bhalo lage

Tapan
8.6.06

No comments: